Steun DARES

DARES heeft uw steun nodig!

DARES richt zich in eerste instantie op het verrichten van haar taken door middel van de uitrusting die iedere zendamateur normaal zelf, privé heeft.

Van zendamateurs kan verwacht worden dat hun eigen technische uitrusting, waar hun belangstelling immers direct naar uit gaat, aanwezig en op orde is. Voor een landelijke stichting zoals DARES zijn er echter ook zaken nodig die niet in de belangstellingssfeer van een zendamateur liggen of die zijn privé-uitrusting te boven gaan. Voor elke organisatie is bijvoorbeeld een locatie voor bijeenkomsten en trainingen nodig. Voor de taak die DARES zich gesteld heeft is het gewenst om goed geoutilleerde vaste en mobiele radiostations te realiseren, die dienen als regionale en landelijke verkeerscentrale en coördinatiecentrum.

DARES is een Stichting zonder winstoogmerk en levert in principe zijn diensten zonder vergoeding. In sommige gevallen vragen wij wel een vergoeding.

Voor de organisatiekosten, exploitatie en uitrusting van onder andere de Verbindings- en Communicatiewagens heeft DARES extra fondsen nodig. Ook zullen er kosten voor promotiemateriaal, deelname aan conferenties, reiskosten, portokosten, vlaggen, spandoeken, pasjes, pasjesprinter, opslag, etc. gemaakt moeten kunnen worden.

DARES heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren een minimale subsidie ontvangen. Deze is echter niet structureel. De hieraan gestelde voorwaarde dat DARES geen commerciële activiteiten ontplooit is geheel in overeenstemming met de normale machtigingsvoorwaarden voor zendamateurs. Dit houdt echter wél meteen in dat DARES langs commerciële weg geen inkomsten kan genereren.

Uw financiële steun is daarom heel belangrijk.

DARES is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijk om een gift aan DARES te doen. DARES hoeft geen schenkings- of erfrecht af te dragen, dus uw gift komt maximaal ten goede aan ons doel.

Maak uw donatie over op
NL75 INGB 0004 8394 55 t.n.v. stichting Dares.

Verschil tussen gift en sponsoring
Bij een gift moet sprake zijn van vrijgevigheid. Het meest in het oog springende verschil tussen sponsoring en een gift, is het feit dat bij sponsoring sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie die voor de ondernemer een zakelijk karakter heeft. De (culturele) ANBI of Steunstichting SBBI zegt de sponsor bijvoorbeeld toe om naamsbekendheid te geven aan de sponsor of een andere tegenprestatie te zullen leveren.
De instelling reikt hiervoor een factuur uit aan de onderneming. Voor de onderneming is met de sponsoring regulier een direct ondernemingsbelang gediend (reclame, naamsbekendheid).

Naar onze ervaring vraagt fiscaal het al dan niet vermelden van btw op de factuur van de instelling de nodige aandacht.
Deze verplichting dient volgens de regelgeving te worden bepaald, in de eventuele btw-aangifte van de instelling te worden opgenomen en aan de Belastingdienst te worden betaald. Voor de instelling resteert uiteindelijk een financiële bate exclusief btw. Bij de meeste sponsoren komt de aan hen in rekening gebrachte btw voor aftrek in aanmerking.

Dat een instelling uit de sponsorbijdrage nog een bedrag aan btw moet afdragen, moet wel vooraf worden voorzien. Zo niet, dan dreigt een financiële tegenvaller voor de instelling. Bovendien kwalificeert het regelmatig aanbieden van reclamediensten door een instelling snel als onderneming voor de vennootschapsbelasting. De ontvangen sponsorbijdrage wordt daardoor in beginsel betrokken in de heffing van vennootschapsbelasting. Duidelijk is dat wanneer een ANBI enkel een schenking ontvangt, de btw- en vennootschapsbelasting-
gevolgen veelal beperkt kunnen blijven. Veel ANBI’s hebben daarmee een voorkeur voor het ontvangen van giften. Het bedrijfsleven heeft vaak de voorkeur voor sponsoring, omdat dergelijke zakelijke uitgaven fiscaal
meestal volledig voor aftrek in aanmerking komen. Dit blijkt ook uit de  praktijk: in 2009 bestonden bijdragen van het bedrijfsleven voor € 1,7 miljard uit sponsoring en voor slechts € 4 miljoen uit giften (slechts 0,2%).

(Bron: https://vfsa.nl/kennisbank/gift-of-sponsoring/)