Basis organisatie

Voor álle gelicenceerde zendamateurs die activiteiten ontplooien volgens de DARES-principes, gelden de volgende afspraken: 

 1. Het bestuur van de stichting DARES benoemt per DARES-regio één regiocoördinator.
 2. De regiocoördinator wijst één of meerdere plaatsvervangende regiocoördinatoren aan.
 3. Het predicaat DARES-regio kan alléén worden gedragen door de regionale DARES-deelnemers die onder leiding staan van de door het bestuur van de stichting DARES benoemde regiocoördinator.
 4. Een DARES-regio kan zich, indien zinvol, verdelen in DARES-groepen met elk een DARES-groepscoördinator.
 5. Het predicaat DARES-groep wordt verleend aan álle groepen van gelicenceerde zendamateurs die in overleg met de regiocoördinator zijn gevormd en voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de missie, doelstellingen, uitgangspunten en regelingen van DARES.
 6. De regiocoördinator is in zijn/haar regio verantwoordelijk voor het erkennen en functioneren van DARES-groepen en DARES-groepscoördinatoren.
 7. De regiocoördinator is eindverantwoordelijk voor de regionale DARES-internetsite.
 8. De stichting DARES en de regiocoördinatoren zijn in onderling overleg en ná onderlinge afstemming, verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de landelijke, regionale en lokale doelgroepen van DARES.
 9. Het staat iedere DARES-regio vrij om naar eigen inzicht, passend binnen de algemene doelstellingen en uitgangspunten van DARES, informatie over hun regio te verstrekken via een eigen internet-site.
 10. In geval de regiocoördinator en een (lokale) DARES-groep van mening verschillen over een willekeurig onderwerp of willekeurige regeling, zal het bestuur van de stichting DARES beslissen.
 11. De stichting DARES neemt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen van individuele zendamateurs of collectieven van zendamateurs die zich niet houden aan deze regeling.
 12. De stichting DARES kent géén gezagsverhouding ten opzichte van de volgens de DARES-principes optredende gelicenceerde zendamateurs. Dat betekent dat ieder individu en ieder collectief die of dat optreedt volgens de DARES-principes, in formeel juridisch opzicht, verantwoordelijk is voor het eigen handelen en de gevolgen daarvan in de breedste zin des woords. De stichting DARES zal zich maximaal inzetten om de randvoorwaarden voor de inzet van gelicenceerde zendamateurs volgens de DARES-principes te doen creëren doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijke inzet.
 13. Het is de taak van ieder individu en ieder collectief die of dat optreedt volgens de DARES-principes om op lokaal of regionaal niveau, afspraken omtrent wederzijdse aansprakelijkheid in geval van schade, inkomstenderving, ziekte, invaliditeit, overlijden of enig ander negatief gevolg van bovengenoemd optreden, te maken met de lokale en/of regionale overheden en/of andere formele hulpverleningsorganisatie waaraan ondersteuning wordt verleend.