Solar flare

Korte samenvatting:

In het eerste weekend van september organiseert DARES regio 21 de veldoefening Solar flare waar ook u aan mee kunt doen.

Nadere informatie: mail to leocreusen@hotmail.com. Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt die hier gedeeld. Reserveer de data vast in je agenda.

Wat gaat er gebeuren:

Nu het volgens de coronaregels weer kan organiseert R21 een leuke meerdaagse veldoefening. Het evenement wordt in het eerste weekend van September gehouden en vindt plaats vanaf camping de Kastanjes in Elsendorp.

Het is de bedoeling dat er op de camping door een aantal enthousiaste deelnemers meegedaan wordt met een eigen opstelling, of dat (delen) van de opstelling van de organisator worden gebruikt zoals antennes voor 80 en 160m, versterker enz. In het land worden dan een aantal ‘tegenstations’ verwacht waarmee verbindingen gemaakt kunnen worden.

Het is een meerdaags evenement, ook aan de IARU1 is verzocht om deel te nemen op de zaterdagmiddag. Buitenlandse stations zullen dan met o.a. JS8 verbinding proberen te maken.

Verder zijn er activiteiten op UHF, VHF en HF te verwachten.

En natuurlijk hoort er aan het einde van de oefening een BBQ bij waarbij nog eens gezamenlijk teruggekeken kan worden op een geslaagd wekend met mooi weer.

Wanneer vindt het evenement plaats:

Donderdag        2-9 aankomst en opbouwen.

Vrijdag              3-9 oefening nationaal en testen.

Zaterdag            4-9  oefening internationaal, nationaal tot max 17:00u daarna BBQ- evaluatie.

Zondag              5-9  afbouwen.

Waar:

Diepertseweg 40, 5424 TA Elsendorp

Camping de Kastanjes

Deelnemen aan de oefening

Je kan op twee manieren deelnemen aan de oefening. Met een station op de camping of als tegenstation thuis of op een ingericht DRCC.

Opgeven en verkrijgen nadere info deelnemers op de camping: leocreusen@hotmail.com

Algemene nadere info overigen: leocreusen@hotmail.com

Overige info:

De organisatie zorgt voor het DARES handboek en de repeater PI1DAR

Er zal coördinatie plaatsvinden op het gebruik van de banden gezien de korte onderlinge afstand op de locatie.

Phone en Winlink zijn de standaard voor dit weekend, andere modes kunnen wellicht ook getest worden.

Call locatie Elsendorp: PI9D; Winlink adres: pi9d@winlink.org;  JS8CALL: PI9D

Stel je porto van tevoren goed in. 430.950 in 438.550 uit    ctcss rxtx 85.4 

Voor deelname door IARU1 ARES stations: zaterdag 4 september tussen 10.00 en 14.00 uur, alleen JS8CALL.

Huishoudelijke mededelingen:

Iedereen neemt zijn eigen voeding mee en drank mee, ook voor de BBQ zaterdag avond. Voor de BBQ en de kolen wordt gezorgd. Er zijn natuurlijk ook winkels in de buurt en op de camping is beperkte koeling mogelijk. Iedereen rekent ook zelf af op de camping (boerderijcamping dus de prijzen zullen meevallen).

In Engels/ In English:

Brief summary:

In the first weekend of September, DARES Regio 21 (located in the province Noord Brabant)

organizes field exercise Solar flare, in which you can also participate.

Further information: mail to leocreusen@hotmail.com. As more information becomes available, it will be shared here. Reserve the dates in your agenda.

What will happen:

Now that it is possible again according to the corona rules, R21 is organizing a fun multi-day field exercise. The event is held in the first weekend of September and takes place from camping de Kastanjes in Elsendorp.

It is the intention that a number of enthusiastic participants participate at the campsite with their own set-up, or that (parts) of the set-up of the organizer are used such as antennas for 80 and 160 m, amplifier, etc. There are a number of ‘counter stations’ with which connections can be made.

It is a multi-day event, the IARU1 has also been requested to participate on Saturday afternoon. Foreign stations will then try to connect with JS8, among others.

Furthermore, activities on UHF, VHF and HF are expected.

And of course there is a BBQ at the end of the exercise where you can look back together on a successful weekend with good weather.

When will the event take place:

Thursday           2-9 arrival and set up.

Friday                3-9 exercise national and testing.

Saturday            4-9 exercise international, national until 5:00 p.m. after that BBQ evaluation.

Sunday              5-9 decrease.

The address:

Diepertseweg 40, 5424 TA Elsendorp

Campsite de Kastanjes

Participate in the exercise

You can participate in the exercise in two ways. With a station at the campsite or as a counter station at home or at a furnished DRCC (Dares regional control center).

Register and obtain further information participants at the campsite: leocreusen@hotmail.com

General further information: leocreusen@hotmail.com

Other info:

The organization provides the DARES manual and the repeater PI1DAR

There will be coordination on the use of the frequenties given the short mutual distance at the location.

Phone and Winlink are the standard for this weekend, other modes may also be tested.

Call location Elsendorp: PI9D. PI9D; Winlink address: pi9d@winlink.org;  JS8CALL: PI9D

Set your porto well in advance. 430,950 in 438,550 out ctcss rxtx 85.4

For participation by IARU1 ARES stations: Saturday, September 4 between 10 a.m. and 2 p.m., JS8CALL only.

Household notices:

Everyone brings their own food and drinks, also for the BBQ Saturday evening. The BBQ and coals are provided. There are of course also shops nearby and limited cooling is possible at the campsite. Everyone also pays at the campsite themselves (farm campsite, so the prices will not be too bad).