Steun DARES

DARES heeft uw steun nodig!

DARES richt zich in eerste instantie op het verrichten van haar taken door middel van de uitrusting die iedere zendamateur normaal zelf, privé heeft.

Van zendamateurs kan verwacht worden dat hun eigen technische uitrusting, waar hun belangstelling immers direct naar uit gaat, aanwezig en op orde is. Voor een landelijke stichting zoals DARES zijn er echter ook zaken nodig die niet in de belangstellingssfeer van een zendamateur liggen of die zijn privé uitrusting te boven gaan. Voor elke organisatie is bijvoorbeeld een locatie voor bijeenkomsten en trainingen nodig. Voor de taak die DARES zich gesteld heeft is het gewenst om goed geoutilleerde vaste en mobiele radiostations te realiseren, die dienen als regionale en landelijke verkeerscentrale en coördinatiecentrum.

DARES is een Stichting zonder winstoogmerk en levert in principe zijn diensten om niet. In sommige gevallen vragen wij een vergoeding.

Voor de organisatiekosten, exploitatie en uitrusting van onder andere de Verbindings- en Communicatiewagens heeft DARES extra fondsen nodig. Ook zullen er kosten voor overheads zoals promotiemateriaal, deelname aan conferenties, reiskosten, portokosten, vlaggen, spandoeken, pasjes, pasjes printer, opslag, etc. gemaakt moeten kunnen worden.

DARES heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren een minimale subsidie ontvangen. Deze is echter niet structureel. De hieraan gestelde voorwaarde dat DARES geen commerciële activiteiten ontplooit is geheel in overeenstemming met de normale machtigingsvoorwaarden voor zendamateurs. Dit houdt echter wél meteen in dat DARES langs commerciele weg geen inkomsten kan genereren.

Uw financiële steun is daarom heel belangrijk.

DARES is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijk om een gift aan DARES te doen. DARES hoeft geen schenkings- of erfrecht af te dragen, dus uw gift komt maximaal ten goede aan ons doel.

Maak uw donatie over op
NL75 INGB 0004 8394 55 t.n.v. stichting Dares.